Warunki Gwarancji na Usługi Serwisowe i Części Zamienne

Komatsu Poland Sp. z o.o. zwana dalej Gwarantem gwarantuje, że części zamienne i zespoły są wolne od wad materiałowych i wykonawczych a usługi są wykonane zgodnie z wymaganiami producenta maszyny oraz dochowaniem wymaganej staranności i udziela Uprawnionemu z Gwarancji (zwanemu poniżej Uprawnionym) gwarancji na poniższych warunkach:


1. Okres gwarancji dla usług i części zamiennych wynosi 12 miesięcy bez limitu godzin. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu sprzedaży lub w dniu zamontowania w maszynie przez autoryzowany serwis Gwaranta, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
2. Gwarancja na zespół obejmuje części zamienne, które są objęte numerem katalogowym kompletnego zespołu objętego gwarancją. Wymianie nie podlegają części naprawianego zespołu, które uległy normalnemu zuzyciu, o ile ich ponowne zamontowanie nie spowoduje pogorszenia funkcjonowania zespołu po naprawie.
3. Gwarant pokrywa koszty robocizny niezbędnej do usunięcia uszkodzenia i koszty dojazdu serwisu na terenie kraju, jeżeli części zamienne lub zespoły zostały zainstalowane i uruchomione przez serwis Gwaranta.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania powstałych: z winy Uprawnionego, w wyniku wypadku lub eksploatacji niezgodnie z instrukcjami zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i innymi instrukcjami przekazanymi przez Gwaranta, a także spowodowanych: niewłaściwym lub nieterminowym wykonaniem okresowych czynności obsługowych, próbą dokonania naprawy przez nieupoważniony serwis, wykonaniem przeglądu przez nieupoważniony serwis, nieuzasadnioną zwłoką w powiadomieniu serwisu o uszkodzeniu, używaniem niesprawnego zespołu, zamontowaniem zespołu do innej maszyny niż zalecana.
5. Gwarant nie odpowiada za jakiekolwiek obrażenia ciała, zniszczenia materiału, inne bezpośrednie lub pośrednie zniszczenia, koszty lub straty finansowe związane z przedmiotem roszczeń gwarancyjnych oraz odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
6. W okresie gwarancji Uprawniony jest zobowiązany do zapewnienia wykonywania na swój koszt wymaganych czynności obsługi technicznej w zakresie i w terminach określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej właściwej dla maszyny Komatsu, do której zespół jest zaprojektowany. Czynności obsługi technicznej muszą być wykonywane wyłącznie w serwisie Gwaranta lub za jego wiedzą i zgodą.
7. Gwarancja traci swoją ważność w przypadku: zainstalowania i/lub uruchomienia niezgodnie z instrukcjami producenta, używania innych niż zalecane materiałów eksploatacyjnych lub nieoryginalnych części zamiennych, uszkodzenia w wyniku współpracy z nieoryginalnymi częściami zamiennymi, użycia części zamiennych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub ich niewłaściwego samodzielnego montażu, samowolnej przebudowy zespołu, zainstalowania dodatkowego osprzętu bez zgody Gwaranta, odłączenia licznika motogodzin lub pracy z niesprawnym licznikiem motogodzin bez pisemnego powiadomienia serwisu Gwaranta, nie wykonywania przez Uprawnionego wymagalnych zobowiązań wobec Gwaranta a także w razie zaniechania lub opóźnienia w wykonaniu przez Uprawnionego czynności, o których mowa w punkcie 6 warunków gwarancji.

Szybki kontakt
Zadzwoń do nas Poproś o ofertę Zamów serwis
Formularz kontaktowy
Napisz do nas
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Formularz kontaktowy
Wynajmij maszynę
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Newsletter
Zapisz się na newsletter Komatsu Poland i otrzymuj najnowsze informacje o naszej ofercie oraz promocjach.
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy za zapisanie się do newslettera.
Formularz kontaktowy
Napisz do nas
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.