Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Niniejszy OWS obowiązuje od dn. 23.11.2022 r.                                       Zastępuje wersję OWS z dn. 1.03.2022 r.

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów (dalej jako: „OWS”) stanowią ogólne warunki w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i znajdują zastosowanie do umów sprzedaży i umów dostawy maszyn oferowanych przez spółkę pod firmą KOMATSU POLAND Sp. z o. o. z siedzibą 05-830 Kajetany, Aleja Katowicka 113C, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000246245, o kapitale zakładowym w wysokości 2.650.000,0 zł, NIP: 5222793535, REGON: 140343740 (dalej jako: „Sprzedający” ). OWS nie znajdują zastosowania do umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  • Aktualna Treść OWS jest dostępna na stronie internetowej Sprzedającego komatsupoland.pl  (zakładka https://komatsupoland.pl/ogolne-warunki-sprzedazy/) o czym dodatkowo Sprzedający informuję Kupującego na etapie ofertowej, jak również treść OWS może być udostępniona Kupującemu na jego życzenie  w dowolnym momencie w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego lub przesłana drogą elektroniczną. Za skuteczne przekazanie niniejszych OWS uznaje się także powiadomienie Kupujących o ich dostępności na stronie internetowej Sprzedającego.
  • Sprzedającego i Kupującego każdorazowo obowiązują OWS obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
  • Odstępstwa od niniejszych OWS są skuteczne wyłącznie w przypadku, gdy wynikają z oferty Sprzedającego stanowiącej ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub zostały sformułowane w sposób wyraźny w formie pisemnej w treści zamówienia lub umowy i zostały zaakceptowane przez Sprzedającego.
  • Złożenie zamówienia przez Kupującego lub podmiot uprawniony do działania w jego imieniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji OWS Sprzedającego.
 2. Produkty
  Niniejsze OWS mają zastosowanie do sprzedaży produktów wszystkich marek – nowych oraz używanych. Produkty wszystkich marek, nowe i używane zwane będą dalej jako: „Produkty”.
 3. Złożenie zamówienia / zawarcie umowy
  • Kupujący składa zamówienie na obowiązującym u Sprzedającego lub Kupującego formularzu. Treść zamówienia powinna określać w szczególności dokładną nazwę Produktu. Zamówienie podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Kupującego, Kupujący prześle niezwłocznie pocztą elektroniczną Sprzedającemu na adres Przedstawiciela Handlowego właściwego dla miejsca zarejestrowania firmy Kupującego dostępny na stronie internetowej w zakładce https://komatsupoland.pl/kontakt. Złożenie zamówienia stanowi akceptację OWS.
  • W przypadku podpisania zamówienia przez osobę/y, których uprawnienie do reprezentowania Kupującego nie wynika bezpośrednio z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia wraz z zamówieniem stosownego dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu Kupującego.
  • Sprzedający przyjmuje zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym.
  • Wszelkie informacje zawarte w folderach, katalogach, reklamach, ulotkach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane techniczne Produktów zawarte w folderach, katalogach, reklamach, ulotkach mają jedynie charakter poglądowy. Szczegółowe dane techniczne Produktów są każdorazowo udostępniane Kupującemu na jego zapytanie przesłane na adres poczty elektronicznej Sprzedającego wskazany w pkt 3.1.

 

 1. Cena i warunki płatności
  • Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od wpłacenia przez Kupującego odpowiedniej zaliczki.
  • Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Produkt określony w zamówieniu za cenę określoną przez Sprzedającego w zamówieniu. Jeżeli z wyżej wskazanych dokumentów nie wynika inaczej, cena określona w zamówieniu jest ceną netto, do której należy doliczyć należny podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury przez Sprzedającego.
  • Warunki płatności oraz wydania maszyny zostaną określone w umowie sprzedaży.
  • Zapłata ceny nastąpi na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze proforma. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do obciążenia Kupującego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.
  • Kupujący staje się właścicielem towaru w chwili całkowitej zapłaty za zamówione Produkty.
  • W przypadku braku zapłaty całości ceny w terminie wskazanym na fakturze proforma Sprzedający wezwie pisemnie Kupującego do zapłaty. W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, Sprzedający ma prawo odstąpienia od umowy.
  • Sprzedający będzie uprawniony do nałożenia na Kupującego kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości wpłaconej zaliczki.
  • Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Sprzedającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w kwocie przewyższającej kwotę kary umownej określonej w punkcie 4.6. 
 2. Dostawa
  • Sprzedający na własny koszt i ryzyko dokonuje dostawy Produktu, chyba że strony postanowią inaczej w umowie.
  • Dostawa Produktu następuje w terminie wskazanym w umowie sprzedaży.
  • Sprzedający nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności z tytułu opóźnień dostawy lub niemożliwość jej wykonania wynikłe (bezpośrednio lub pośrednio) z przyczyn leżących po stronie producenta lub które nastąpiły z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.
  • Sprzedający wraz z Produktem przekazuje Kupującemu dokumentację techniczną związaną z Produktem.
 3. Odpowiedzialność
  • Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą podpisania protokołu odbioru.
  • W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, w przypadku określonym w pkt 4.6. OWS, Sprzedający uprawniony jest do odbioru Produktu na koszt i ryzyko Kupującego.
 4. Gwarancja i rękojmia
  • Sprzedający odpowiada za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży jedynie na zasadach określonych w Warunkach Gwarancji . Warunki gwarancji są każdorazowo określone w dokumencie gwarancji, ustalanym indywidualnie z Kupującym i dostępne jako załącznik do umowy sprzedaży Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne, zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego.
 5. Siła wyższa
  • Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek zdarzenia Siły wyższej.
  • Przez zdarzenie Siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, na które żadna ze stron nie miała wpływu, uniemożliwiająca stronom wykonanie ich obowiązków, gdy zdarzenia nie można było przewidzieć w chwili powstania obowiązku, a strona u której takie zdarzenie wystąpiło, nie mogła go uniknąć lub zapobiec jego konsekwencjom.
  • Zaistnienie zdarzenia Siły wyższej zwalnia stronę, u której takie zdarzenie zaistniało z jej obowiązków na czas trwania Siły wyższej lub przez czas niezbędny do usunięcia skutków tego zdarzenia. Strona powołująca się na wystąpienie zdarzenia Siły wyższej niezwłocznie informuje drugą stronę o jej zaistnieniu, skutkach i przewidywanym czasie trwania.
  • Strona, u której wystąpiło zdarzenie Siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie jej obowiązków, dołoży wszelkich starań do usunięcia, a przynajmniej do zminimalizowania konsekwencji tego zdarzenia
 6. Cesja        
  • Przeniesienie jakichkolwiek praw i obowiązków Kupującego wobec Sprzedającego wynikających z zamówienia, umowy lub OWS, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. W szczególności Kupujący jest obowiązany do uzyskania powyższej zgody Sprzedającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej Umowy na leasingodawcę, z którym zamierza zawrzeć umowę leasingu Produktu.
  • Sprzedający udzielając zgody na przeniesienie praw i obowiązków, o których mowa wyżej, może tę czynność uzależnić od spełnienia przez Kupującego określonych warunków. 
 7. Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

 1. Postanowienia końcowe
  • W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy sprzedaży, a niniejszymi OWS, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia umowy Sprzedaży.
  • Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia Sprzedającego oraz Kupującego związane
   z realizacją zamówień mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej. Z zastrzeżeniem powyższego, zawiadomienia, oświadczenia oraz zgłoszenia dokonane w innej formie nie mają charakteru wiążącego.

 

 

Szybki kontakt
Zadzwoń do nas Poproś o ofertę Zamów serwis
Formularz kontaktowy
Napisz do nas
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Formularz kontaktowy
Wynajmij maszynę
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Newsletter
Zapisz się na newsletter Komatsu Poland i otrzymuj najnowsze informacje o naszej ofercie oraz promocjach.
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy za zapisanie się do newslettera.
Formularz kontaktowy
Napisz do nas
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.