Ogólne Warunki Sprzedaży

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów (dalej jako: „OWS”) stanowią ogólne warunki w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i znajdują zastosowanie do umów sprzedaży i umów dostawy maszyn oferowanych przez spółkę pod firmą KOMATSU POLAND Sp. z o. o. z siedzibą 05-830 Kajetany, Aleja Katowicka 113C, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000246245, o kapitale zakładowym w wysokości 2.650.000,0 zł, NIP: 5222793535, REGON: 140343740 (dalej jako: „Sprzedający” ). OWS nie znajdują zastosowania do umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Niniejsze OWS przekazywane są nabywcy Produktów określonych w pkt. 2 OWS (dalej jako: „Kupujący”), jako część oferty handlowej przygotowywanej przez Sprzedającego lub przekazywane są Kupującym w toku negocjacji zmierzających do zawarcia umowy lub dołączane są jako integralna część (załącznik) do umowy zawieranej z Kupującym. Za skuteczne przekazanie niniejszych OWS uznaje się także powiadomienie Kupujących o ich dostępności na stronie internetowej Sprzedającego.
  3. Akceptacja niniejszych OWS przez Kupującego przy jednym zamówieniu oznacza jego zgodę na związanie nimi również w przypadku kolejnych transakcji.
  4. Sprzedającego i Kupującego każdorazowo obowiązują OWS obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
  5. Odstępstwa od niniejszych OWS są skuteczne wyłącznie w przypadku, gdy wynikają z oferty Sprzedającego stanowiącej ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub zostały sformułowane w sposób wyraźny w formie pisemnej w treści zamówienia lub umowy i zostały zaakceptowane przez Sprzedającego.
  6. Złożenie zamówienia przez Kupującego lub podmiot uprawniony do działania w jego imieniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji OWS Sprzedającego. OWS dostępne są na stronie internetowej www.komastupoland.pl (zakładka https://komatsupoland.pl/ogolne-warunki-sprzedazy/) oraz na żądanie Kupującego w siedzibie Sprzedającego.
 2. Produkty

Niniejsze OWS mają zastosowanie do sprzedaży produktów wszystkich marek – nowych oraz używanych. Produkty wszystkich marek, nowe i używane zwane będą dalej jako: „Produkty”.

 1. Złożenie zamówienia / zawarcie umowy
  1. Kupujący składa zamówienie na obowiązującym u Sprzedającego lub Kupującego formularzu. Treść zamówienia powinna określać w szczególności dokładną nazwę Produktu. Zamówienie podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Kupującego, Kupujący prześle niezwłocznie pocztą elektroniczną Sprzedającemu na adres Przedstawiciela Handlowego właściwego dla miejsca zarejestrowania firmy Kupującego dostępny na stronie internetowej w zakładce https://komatsupoland.pl/kontakt. Złożenie zamówienia stanowi akceptację OWS.
  2. W przypadku podpisania zamówienia przez osobę/y, których uprawnienie do reprezentowania Kupującego nie wynika bezpośrednio z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia wraz z zamówieniem stosownego dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu Kupującego.
  3. Sprzedający przyjmuje zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym.
  4. Wszelkie informacje zawarte w folderach, katalogach, reklamach, ulotkach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane techniczne Produktów zawarte w folderach, katalogach, reklamach, ulotkach mają jedynie charakter poglądowy. Szczegółowe dane techniczne Produktów są każdorazowo udostępniane Kupującemu na jego zapytanie przesłane na adres poczty elektronicznej Sprzedającego wskazany w pkt 3.1. OWS.
 2. Cena i warunki płatności
  1. Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od wpłacenia przez Kupującego odpowiedniej zaliczki.
  2. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Produkt określony w zamówieniu za cenę określoną przez Sprzedającego w zamówieniu. Jeżeli z wyżej wskazanych dokumentów nie wynika inaczej, cena określona w zamówieniu jest ceną netto, do której należy doliczyć należny podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury przez Sprzedającego.
  3. Warunki płatności oraz wydania maszyny zostaną określone w umowie sprzedaży.
  4. Zapłata ceny nastąpi na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze proforma. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do obciążenia Kupującego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.
  5. Kupujący staje się właścicielem towaru w chwili całkowitej zapłaty za zamówione Produkty.
  6. W przypadku braku zapłaty całości ceny w terminie wskazanym na fakturze proforma Sprzedający wezwie pisemnie Kupującego do zapłaty. W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, Sprzedający ma prawo odstąpienia od umowy.
  7. Sprzedający będzie uprawniony do nałożenia na Kupującego kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości wpłaconej zaliczki.
  8. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Sprzedającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w kwocie przewyższającej kwotę kary umownej określonej w punkcie 4.6. 
  9. Kupującemu nie służy wobec Sprzedającego prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu, chyba że Kupujący jest konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 3. Dostawa
  1. Sprzedający na własny koszt i ryzyko dokonuje dostawy Produktu, chyba że strony postanowią inaczej w umowie.
  2. Dostawa Produktu następuje w terminie wskazanym w umowie sprzedaży.
  3. Sprzedający nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności z tytułu opóźnień dostawy lub niemożliwość jej wykonania wynikłe (bezpośrednio lub pośrednio) z przyczyn leżących po stronie producenta lub które nastąpiły z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.
  4. Sprzedający wraz z Produktem przekazuje Kupującemu dokumentację techniczną związaną z Produktem.
 4. Odpowiedzialność
  1. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą podpisania protokołu odbioru.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, w przypadku określonym w pkt 4.6. OWS, Sprzedający uprawniony jest do odbioru Produktu na koszt i ryzyko Kupującego.
 5. Gwarancja i rękojmia
  1. Warunki gwarancji są każdorazowo określone w dokumencie gwarancji, ustalanym indywidualnie z Kupującym.
  2. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego.
 6. Siła wyższa
  1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek zdarzenia Siły wyższej.
  2. Przez zdarzenie Siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, na które żadna ze stron nie miała wpływu, uniemożliwiająca stronom wykonanie ich obowiązków, gdy zdarzenia nie można było przewidzieć w chwili powstania obowiązku, a strona u której takie zdarzenie wystąpiło, nie mogła go uniknąć lub zapobiec jego konsekwencjom.
  3. Zaistnienie zdarzenia Siły wyższej zwalnia stronę, u której takie zdarzenie zaistniało z jej obowiązków na czas trwania Siły wyższej lub przez czas niezbędny do usunięcia skutków tego zdarzenia. Strona powołująca się na wystąpienie zdarzenia Siły wyższej niezwłocznie informuje drugą stronę o jej zaistnieniu, skutkach i przewidywanym czasie trwania.
  4. Strona, u której wystąpiło zdarzenie Siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie jej obowiązków, dołoży wszelkich starań do usunięcia, a przynajmniej do zminimalizowania konsekwencji tego zdarzenia

       9. Cesja            

 1. Przeniesienie jakichkolwiek praw i obowiązków Kupującego wobec Sprzedającego wynikających z zamówienia, umowy lub OWS, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. W szczególności Kupujący jest obowiązany do uzyskania powyższej zgody Sprzedającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej Umowy na leasingodawcę, z którym zamierza zawrzeć umowę leasingu Produktu.
 2. Sprzedający udzielając zgody na przeniesienie praw i obowiązków, o których mowa wyżej, może tę czynność uzależnić od spełnienia przez Kupującego określonych warunków.

      10. Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

       11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 2021-03-01
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy sprzedaży, a niniejszymi OWS, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia umowy.
 3. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia Sprzedającego oraz Kupującego związane z realizacją zamówień mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej. Z zastrzeżeniem powyższego, zawiadomienia, oświadczenia oraz zgłoszenia dokonane w innej formie nie mają charakteru wiążącego.
Szybki kontakt
Zadzwoń do nas Poproś o ofertę Zamów serwis
Formularz kontaktowy
Napisz do nas
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Formularz kontaktowy
Napisz do nas
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Formularz kontaktowy
Wynajmij maszynę
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Newsletter
Zapisz się na newsletter Komatsu Poland i otrzymuj najnowsze informacje o naszej ofercie oraz promocjach.
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy za zapisanie się do newslettera.