Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA COOKIES

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Twoich podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

 

 1. Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Komatsu Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, ul. Aleja Katowicka 113C (05-830 Kajetany), posiadająca NIP: 5222793535, REGON: 140343740, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000246245 (dalej „Komatsu”).

 

 1. Jakie są nasze dane kontaktowe?


Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest drogą elektroniczną na podany adres e- mail: info@komatsupoland.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 783 00 62.

 

 1. Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Komatsu?

Dane osobowe zbierane przez Komatsu przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Komatsu zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

 

W ramach swojej działalności Komatsu zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Komatsu jako administratora danych w celu świadczenia usług na rzecz potencjalnych Klientów, marketingu usług Komatsu, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Komatsu lub w których Komatsu uczestniczy oraz o działalności Komatsu a także w celach analitycznych, statystycznych, analiza Twojej aktywności na stronie internetowej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną komatsupoland.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu zawarcia lub wykonywania umów zawieranych przez Komatsu z Klientami, współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Komatsu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Komatsu (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Komatsu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. w celach marketingowych jeżeli wyraziłeś zgodę na marketing bezpośredni, tj. otrzymywanie newsletteru (podstawa prawna, 6 ust. 1 lit. a RODO).

Komatsu zastrzega sobie prawo do odrzucania lub nieprzetwarzania zgłoszeń, które nie zawierają wszystkich żądanych danych.

Dostarczając Komatsu swoje dane, gwarantujesz ich prawdziwość i akceptujesz, że Komatsu może okresowo żądać przeglądu i aktualizacji Twoich danych osobowych.

 

3.1. Jeżeli jesteś Klientem lub potencjalnym Klientem Komatsu

 

Komatsu przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, utrzymania i wykonania relacji handlowej i/lub umownej. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z Tobą, zawarcie umowy lub wykonanie usługi.

 Ponadto cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych są następujące:

.Wykonanie umowy między Tobą i Komatsu oraz podjęcie działań przedumownych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

 1. zarządzanie relacją umowną z Tobą, przygotowanie wyceny/oferty i zapewnienie dostarczenia przez Komatsu określonych towarów i usług, jak również dbanie o jakość usług, fakturowanie, zbieranie i wycofywanie tychże.
 2. Zarzadzanie relacjami handlowymi z potencjalnymi klientami, odpowiadając na prośby o informację o produktach i usługach oferowanych przez Komatsu.
 3. Zarzadzanie i przetwarzanie roszczeń prawnych, pozasądowych czy roszczeniami z tytułu ubezpieczeń otrzymanych przez Komatsu w związku ze współpracą z Państwem.
 • Uzasadnione interesy Komatsu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z motywem 47 RODO):
 1. Prowadzenie komunikacji handlowej związanej z produktami i usługami podobnymi do tych, które są przedmiotem umowy z klientem. W tym przypadku uzasadnionym interesem Komatsu będzie dostarczenie bezpośrednich działań marketingowych skierowanych do tych klientów, zgodnie z motywem 47 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Przeprowadzenie badań analiz rynkowych w celu poznania jakości naszych produktów lub usług oraz preferencji naszych klientów. Uzasadnionym interesem Komatsu jest poprawienie oferty handlowej i jakości obsługi klientów.
 3. Zarządzanie, administrowanie i monitorowanie witryną internetową, aplikacjami oraz platformą Komatsu w celu polepszenia działania portalu internetowego oraz prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców
 4. Prowadzenie analityki internetowej, a w szczególności przygotowania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców, poprawy oferty handlowej i jakości obsługi klientów;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych, księgowych, obowiązku ujawniania danych podmiotom publicznym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

3.2. Jeżeli jesteś dostawcą lub potencjalnym dostawcą dla Komatsu.

 Jeśli jesteś lub reprezentujesz dostawcę lub potencjalnego dostawcę Komatsu i decydujesz się skontaktować z Komatsu, dane, które będą przetwarzane będą niezbędne do nawiązania i utrzymania stosunku umownego z Tobą, jeśli jesteś indywidualnym przedsiębiorcą lub z firmą, którą reprezentujesz.

 Ponadto cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych przez Komatsu są następujące:

 

 • Wykonanie umowy między Tobą i Komatsu oraz podjęcie działań przedumownych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 1. Zarządzanie relacjami handlowymi z potencjalnymi dostawcami, udzielanie niezbędnych informacji.
 2. Formalizowanie współpracy, które oznacza proces przygotowania umowy oraz podpisanie umowy.
 3. Zarządzanie relacją umowy z dostawcą Komatsu, które oznacza monitorowanie współpracy oraz płatności.
 • wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celu:
 1. archiwizacji danych i dokumentowania dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
 2. obsługi zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
 3. prowadzenie analityki internetowej, a w szczególności przygotowania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i poprawy oferty handlowej i jakości obsługi klientów;
 4. dochodzenia oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami prawnymi, w tym roszczeniami pozasądowymi;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych, księgowych, obowiązku ujawniania danych podmiotom publicznym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

3.3. Jeżeli jesteś kandydatem do pracy w Komatsu.

 

Możesz skontaktować się z Komatsu, jeśli chcesz przesłać swoje CV, aby wziąć udział w procesach rekrutacji, które mogą zostać przeprowadzone w celu włączenia nowego personelu do firmy. W tym celu Komatsu będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do udziału w procesie rekrutacji, a także – jeśli wyrazisz takie życzenie – może poinformować Cię o możliwych procesach rekrutacji, w których możesz wziąć udział w przyszłości.

Ponadto cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych przez Komatsu są następujące:

 • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie:
 1. rekrutacji pracowników na określone stanowisko, analizy CV, przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych, dokonania oceny kwalifikacji kandydata. Pracodawca zarządza jedynie Danymi Osobowymi wymienionymi w kodeksie pracy, tj. imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, danymi kontaktowymi oraz jeżeli jest to niezbędne wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia;
 2. archiwizacji danych i dokumentowania dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
 • Uzasadniony interes pracodawcy jako Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 1. zarządzanie procesem rekrutacji w zakresie dodatkowych danych, które są konieczne do przeprowadzenia rekrutacji, np. oczekiwane przez kandydata zarobki;
 2. dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami.
 • Dobrowolna zgoda Kandydata (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 1. udział w przyszłych rekrutacjach;
 2. zarządzanie procesem rekrutacji w zakresie dobrowolnie podanych przez Kandydata danych takich jak zdjęcie, zainteresowania.

 

 1. Zgoda na Formularz kontaktowy

 Jeżeli chcesz skontaktować się z Komatsu przez Formularz kontaktowy możesz zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa firmy, województwo, numer telefonu, adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia  odbywa się na podstawie zgody (podstawa prawna,  art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych, o które zostaniesz poproszony nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja zgłoszenia nie będzie możliwa .

 

 1. Zgoda na Newsletter

 Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o ofercie Komatsu oraz promocjach (Newsletter) możesz zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych żądanych do otrzymania Newslettera odbywa się na  podstawie zgody(podstawa prawna,  art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych żądanych do zarejestrowania się i otrzymania najnowszych informacji o ofercie Komatsu oraz promocjach nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja zgłoszenia nie będzie możliwa.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas informacji w formie marketingu bezpośredniego. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami pod podanym adresem e-mail: info@komatsupoland.pl.

 

 1. Prowadzenie profili Administratora w serwisach Facebook i Linkedin

Korzystanie przez Ciebie z profilu Administratora w serwisie Facebook oraz Linkedin jest dobrowolne. Dane osobowe, które Komatsu przetwarza w związku z prowadzeniem profili w podanych serwisach to nazwa Twojego profilu oraz dane, które umieściłeś na swoim profilu jako „publiczne”.

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia profili w mediach społecznościowych. Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane w opisanym wyżej celu przetwarza wyłącznie w zakresie korzystania przez Ciebie z profilu Administratora. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu korzystania przez Ciebie z profilu Administratora w danym serwisie. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność korzystania z profilu Administratora. Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Przetwarzanie danych powiązane z monitoringiem strony internetowej

Administrator informuje, że w celu usprawnienia naszych usług, dostarczenia użytkownikom lepiej dopasowanych treści oraz by analizować jak użytkownicy korzystają z witryny internetowej możemy korzystać z technologii takich jak pliki cookies czy oprogramowania śledzącego.

Należy pamiętać, że w większości przypadków nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkownika na podstawie informacji, które zbieramy dzięki tej technologii. W przypadku, gdy zaistnieje ryzyko zidentyfikowania konkretnej osoby, której dane dotyczą, oraz która nie wyraziła na to zgody, dane te zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone w pamięci stałej urządzenia podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i nie zawierają danych o Twojej tożsamości.

Na Stronie mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:

 1. Niezbędne pliki cookies – konieczne do prawidłowego działania strony. Możesz je dezaktywować jedynie poprzez zmianę ustawień w Twojej przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe działanie strony.
 2. Analityczne cookies – służą analizie Twojego zachowania na naszej stronie. Dzięki prowadzeniu takich analiz możemy obserwować trendy w zainteresowaniu gości strony.

 

Pliki cookies zbierają i przechowują informacje o tym, kiedy odwiedziłeś naszą stronę oraz w jaki sposób z niej korzystasz, co umożliwia zapisywanie informacji o wizytach na stronie oraz zapewnia lepszą obsługę i doświadczenie w trakcie przeglądania strony oraz dla celów analizy.

Portal internetowy wykorzystuje pliki cookies w celach: zapamiętywania sesji Użytkownika, statystycznych, marketingowych, udostępniania funkcji strony. W ramach analizy Administrator będzie brać pod uwagę między innymi sposób, w jaki Użytkownik porusza się po stronie, ilość czasu spędzanego na danej podstronie, czy to w które miejsca na stronie użytkownik klika. Profilowanie polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami użytkownik strony może być zainteresowany. W celu dokonywania profilowania Administrator przetwarza informacje o wyświetlanych przez użytkownika treściach. Profilowanie pozwoli zapewnić, aby wyświetlane reklamy produktów lub usług w ramach usług internetowych, z których korzysta użytkownik, były bardziej dostosowane do zainteresowań i potrzeb użytkownika.

Administrator dokonuje profilowania oraz zbiera dane analitycznych w celu zaoferowania zindywidualizowanego charakteru usług uwzględniających preferencje użytkownika.

Przetwarzanie tego rodzaju danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na profilowanie i na zbieranie danych analitycznych, co nie wpłynie na jego możliwość korzystania z portalu internetowego. Pliki cookies są zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika (komputera, tabletu, telefonu, itd.) oraz nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia użytkownika. Użytkownik, korzystając z odpowiednich opcji swojej przeglądarki, w każdej chwili ma możliwość usunięcia plików cookies oraz blokowania wykorzystywania plików cookies w przyszłości. W przypadku usunięcia plików cookies lub zablokowania wykorzystywania ich w przyszłości, Administrator nie będzie ich już dłużej przetwarzać. Jako użytkownik strony możesz więc w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji stronie poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

 

 1. Zakres i Kategorie Przetwarzanych Danych Osobowych

8.1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy:

 • imię i nazwisko/ firma,
 • adres zamieszkania/ siedziba,
 • numer PESEL/ KRS,
 • numer NIP,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,

8.2. Dane osobowe dostawców lub potencjalnych dostawców:

 • imię i nazwisko/ firma,
 • adres zamieszkania/ siedziba,
 • numer PESEL/ KRS,
 • numer NIP,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,

8.3. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji pracowników

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • dane kontaktowe podane przez kandydata (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu),
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

8.4. Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z portalu internetowego przez

  niezarejestrowanych Użytkowników:

 • adres IP,
 • pliki cookies,
 • dane dotyczące sesji korzystania z portalu internetowego związane z profilowaniem

     użytkowników  oraz prowadzeniem dozwolonych działań analitycznych,

 • data i godzina odwiedzin portalu internetowego,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania portalu internetowego,
 • czas spędzony na portalu internetowym.

8.5. Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z portalu internetowego przez Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego :

 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres e- mail,
 • numer telefonu,
 • województwo,
 • numer zamówienia jeżeli zgłoszenie wiąże się ze złożonym zamówieniem,
 • nr rachunku bankowego, jeżeli zgłoszenie wiąże się z obowiązkiem zwrotu należności na rachunek osoby, której dane osobowe dotyczą,

8.6. Dane osobowe użytkowników korzystających z Newslettera:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,

8.7. Dane osobowe użytkowników korzystających z serwisów Facebook i Linkedin:

 • nazwa Twojego profilu,
 • dane, które umieściłeś na swoim profilu jako „publicznie”.

 

 1. Kim są strony trzecie, którym mogą być udostępnione Twoje dane osobowe

Dane osobowe, które dostarczasz Komatsu mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:

 1. osoby trzecie, do których Komatsu jest zobowiązane przekazywać informacje, takie jak: władze publiczne w celu spełnienia wymagań wspomnianych władz lub obowiązujących przepisów, zależnie od rozpatrywanego przypadku;
 2. podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Danych Osobowych np. pracownicy administracyjni, firmy księgowe, kancelarie prawnicze, dostawcy systemu płatności on-line, dostawy usług i systemów IT.

Ponadto informujemy, że Komatsu może współpracować z firmami spoza Unii Europejskiej. W takich przypadkach Komatsu wymaga, aby firmy te przestrzegały środków mających na celu ochronę danych osobowych ustalonych w wiążącej umowie, z wyjątkiem przypadków, gdy Komisja Europejska stwierdziła, że kraj, w którym znajdują się wspomniane firmy, zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobistych.

Jeśli chcesz uzyskać kopię listy środków ostrożności oczekiwanych przez Komatsu od osób trzecich, możesz wystąpić do Administratora z takim żądaniem.

 1. Jak Komatsu chroni Twoje dane?

Komatsu stosuje odpowiednie polityki oraz wprowadziło odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia i ochrony danych osobowych przed nielegalnym lub nieautoryzowanym dostępem, utratą lub przypadkowym zniszczeniem, uszkodzeniem, użyciem i nielegalnym lub nieuprawnionym ujawnieniem.

 W Komatsu podejmujemy również wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby zapewnić, że nasz zespół oraz pracownicy, którzy mają dostęp do Twoich danych osobowych, zostali odpowiednio przeszkoleni.

Ponadto należy pamiętać, że jakakolwiek transmisja danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna i jako taka jest przeprowadzana na własne ryzyko. Chociaż zrobimy co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe, to Komatsu nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem tej strony internetowej.

 

Administrator zapewnia, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z art. 32 RODO:

 1. pseudonimizację i szyfrowanie Danych Osobowych,
 2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 

Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia, by każdy Odbiorca Danych Osobowych działający z upoważnienia Administratora, który ma dostęp do Danych Osobowych, przetwarzał je wyłącznie na polecenie Administratora i po uprzednim upoważnieniu w tym celu, chyba że wymaga tego od niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

 1. Na jak długo Komatsu zachowa Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zostanie ustalony zgodnie z czasem trwania Twojej relacji umownej z Komatsu i terminami określonymi przez prawo. W tym sensie kryteria, które Komatsu wykorzystuje do określenia warunków przechowywania danych osobowych, zostały określone zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach, regulacjach i wytycznych, a także wymaganiami operacyjnymi Komatsu związanymi z prawidłowym zarządzaniem relacją z klientem. Twoje dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, w każdym wypadku nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń, które mogą powstać w związku z celem przechowywania danych.

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy w Komatsu i bierzesz udział w procesie rekrutacyjnym Twoje Dane Osobowe przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie danych na poczet przyszłych rekrutacji- przez okres 1 roku. W niezbędnym zakresie Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Za każdym razem, gdy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych na podstawie zgody, np. na otrzymywanie Newslettera Twoje dane będą przechowywane do momentu, w którym odwołasz wspomnianą zgodę.

 1. Uprawnienia podmiotu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, każdy kogo dane osobowe są przetwarzane w stosunku do swoich danych osobowych ma prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 14 ust. 2 lit. d RODO),
 3. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
 4. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. przeniesienia danych osobowych do innego administratora (art. 20 RODO),
 7. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych swoich danych osobowych:

- z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących jego osoby danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez Administratora prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO),

- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

 1. W jaki sposób możesz egzekwować swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych?

Masz prawo do dostępu, korygowania, usuwania, zastrzeżenia, ograniczenia i przenoszenia swoich danych, a także możesz wycofać w dowolnym momencie zgodę, którą wcześniej przekazałeś. W celu skorzystania ze swoich praw skontaktuj się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: info@komatsupoland.pl, oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 783 00 62.

Ponadto, w razie potrzeby, możesz złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, szczególnie jeśli uważasz, że Twoje prawa nie zostały odpowiednio zabezpieczone.

 1. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące ochrony danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem info@komatsupoland.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 783 00 62.

Ostatnia aktualizacja: 12.12.2022 r.

Szybki kontakt
Zadzwoń do nas Poproś o ofertę Zamów serwis
Formularz kontaktowy
Napisz do nas
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Formularz kontaktowy
Wynajmij maszynę
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Newsletter
Zapisz się na newsletter Komatsu Poland i otrzymuj najnowsze informacje o naszej ofercie oraz promocjach.
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy za zapisanie się do newslettera.
Formularz kontaktowy
Napisz do nas
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.